Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem 833-26-76Działalność Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej - (pobierz )

Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż od sierpnia 2014 r. prowadzony będzie program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc wobec najbliższych (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych). Program realizowany będzie przez 3 miesiące. Planowany termin zakończenia programu październik 2014 r. Program edukacyjno - korekcyjny dla sprawców przemocy domowej adresowany jest do pełnoletnich mężczyzn i kobiet stosujących przemoc wobec partnerek / partnerów lub nieradzących sobie z kontrolowaniem i opanowywaniem własnych negatywnych emocji. Ma on kształtować postawę partnerstwa i szacunku w stosunku do innych osób, oraz odpowiedzialności za zachowania agresywne. Do Programu kwalifikowani są skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z art. 207 Kodeksu Karnego (lub inne przeciwko rodzinie, ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy), zarówno korzystający z warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności oraz osoby po odbyciu kary. Do udziału w programie osoby skazane kierowane są przez sąd. Osoby chętne, które chcą dokonać zmian w swoim życiu i nauczyć się radzenia sobie z własną agresją, mogą zgłaszać się indywidualnie do Centrum. Program finansowany jest z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Spotkania indywidualne oraz zajęcia grupowe będą odbywać się 2 razy w tygodniu. Są to 3-godzinne sesje w grupie około 7-9 osób. Program ma charakter edukacyjny i korekcyjny. W części edukacyjnej uczestnicy zapoznają się z wiedzą na temat zjawiska przemocy. W części korekcyjnej zdobędą umiejętności jak nie stosować przemocy, będą trenować umiejętności społeczne i zachowania asertywne, a także uczyć się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie lub ich najbliżsi proszeni są o kontaktowanie się z psychologiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim ul.3 Maja 17, tel.085 833 26 76 w godzinach 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku.

 

Ankieta do spraw rozwiązywania problemów społecznych

Ankieta --->(pobierz)                 Ankieta --->(pobierz)


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - podstawowe informacje
Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Bielskiego, działa od 1999 r. Wykonuje zadania Powiatu w zakresie pomocy społecznej, zgodnie z art. 19 oraz 112 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej zgodnie z art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) Jednostka udziela pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodziców, wspiera rodziny znajdujące się w kryzysie, pomaga ofiarom przemocy. Obejmuje opieką osoby starsze, przewlekle chore, wymagające całodobowej opieki, osoby niepełnosprawne fizycznie i intelektualnie. Pomaga także uchodźcom i repatriantom, osobom mającym trudności z przystosowaniem się do życia. Świadczy pomoc specjalistyczną: psychologiczną, prawną, socjalną zgodnie z rozeznanymi potrzebami. Podstawowym celem działalności PCPR jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu onadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starym, chorym i niepełnosprawnym. PCPR realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację rządową w zakresie pomocy społecznej. W celu realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej Centrum współpracuje z organizacjami pozarządowymi, kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Centrum współpracuje z rganizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej. NajŚwieższe Wiadomości

Program Korekcyjno-Edukacyjy dla Sprawców Przemocy w Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż od 01.03.2010 r. prowadzony będzie program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc wobec najbliższych (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodziniem, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych).       Program realizowany będzie przez 3 miesiące. Planowany termin zakończenia programu 31.05.2010 r. Program edukacyjno - korekcyjny dla sprawców przemocy domowej adresowany jest do pełnoletnich mężczyzn i kobiet stosujących przemoc wobec partnerek / partnerów lub nieradzących sobie z kontrolowaniem i opanowywaniem własnych negatywnych emocji. Ma on kształtować postawę partnerstwa i szacunku w stosunku do innych osób, oraz odpowiedzialności za zachowania agresywne. Do Programu kwalifikowani są skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z art. 207 Kodeksu Karnego (lub inne przeciwko rodzinie, ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy), zarówno korzystający z warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności oraz osoby po odbyciu kary. Do udziału w programie osoby skazane kierowane są przez sąd. Osoby chętne, które chcą dokonać zmian w swoim życiu i nauczyć się radzenia sobie z własną agresją, mogą zgłaszać się indywidualnie do Centrum. Program finansowany jest z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Spotkania indywidualne oraz zajęcia grupowe będą odbywać się 2 razy w tygodniu. Są to 2-godzinne sesje w grupie około 5 - 6 osób. Program ma charakter edukacyjny i korekcyjny. W części edukacyjnej uczestnicy zapoznają się z wiedzą na temat zjawiska przemocy. W części korekcyjnej zdobędą umiejętności jak nie stosować przemocy, będą trenować umiejętności społeczne i zachowania asertywne, a także uczyć się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie lub ich najbliżsi proszeni są o kontaktowanie się z psychologiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim ul.3 Maja 17, tel.085 833 26 76 w godzinach 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku.

ARCHIWUM PCPR


› Program Korekcyjno-Edukacyjny
› dla Sprawców Przemocy w Rodzinie
› ( dokument w przygotowaniu)

› Ośrodek Interwencji Kryzysowej w
› Bielsku Podlaskim (dokument w
› przygotowaniu).

to warto Przeczytać


Analiza wyników badań zjawiska samobójstwa wsród dzieci i młodzieży

zobacz

› Domy Pomocy Społecznej
› Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
› Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze
› Rodziny Zastępcze
› Repatrianci
› Punkt Poradniczo-Kosnultacyjny


› Turnusy Rehabilitacyjne
› Środki Ortopedyczne
› Bariery Architektoniczne
› Warsztaty Terapii Zajęciowej
› Orzecznictwo

› Orzecznictwo - wnioski

› Karty Parkingowe

› Specjaliści Centrum
› Logopedia
› Socjoterapia
› Reedukacja
› Przemoc

› Instytucje Pomocowe
› Promocja Powiatu 
› Historia Powiatu
› Galeria Powiatu

Zachęcamy do obejrzenia stron: